Obchodní podmínky

 

 1. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je Bc. Ľubomír Zaťovič, Prochot 173, 96604, Slovensko, telefonní číslo: +421 951 808 315, IČ: 51329042, DIČ: 1123772584 IČ DPH: SK1123772584, zapsaný v podnikání. Číslo živnostenského registru 680-21214 (dále jen "prodávající") a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího joeshop.cz

Provozovatel je plátcem DPH registrovaným v OSS (One Stop Shop)
 

Kontaktní údaje prodávajícího:

Poštovní adresa: Bc. Ľubomír Zaťovič, Prochot 173, 96604, Slovensko
Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 2802250334/2010

IBAN: SK93 8330 0000 0028 0225 0334

BIC (SWIFT): FIOZSKBA

E-mail: info@joeshop.cz

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73 
fax č. 048/412 46 93

 

1.2 Smluvní strany se dohodly, že kupující zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a jejich podmínky a ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy, uzavřené na internetové stránce elektronického obchodu www.joeshop.cz, kterou provozuje prodávající, na jejímž základě prodávající dodá zboží prezentované na předmětné internetové stránce kupujícímu (dále jen "kupní smlouva") a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci zboží.

1.3 Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněna před všeobecnými obchodními podmínkami.

1.4 Informace o zboží uvedené v katalogu elektronického obchodu jsou čerpány z veřejně přístupných zdrojů a oficiálních stránek výrobců. Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo na změnu informací o zboží uvedených v katalogu elektronického obchodu bez předchozího upozornění. Kupujícímu však před uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím budou uvedeny hlavní vlastnosti zboží nebo charakter služby v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace a zboží nebo službě.

1.5 Nákup zboží prostřednictvím elektronického obchodu mohou provádět fyzické osoby a právnické osoby bez ohledu na právní formu.

 

 1. Způsob uzavírání kupní smlouvy

2.1 Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě e-mailové zprávy kupujícího zaslaného prodávajícímu a/nebo ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího a/nebo ve formě telefonické objednávky kupujícího prodávajícímu (dále jen " objednávka").

2.2 Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je e-mailové potvrzení prodávajícím kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím. Na e-mailovou adresu kupujícího budou v případě potřeby zasílány veškeré další informace ohledně jeho objednávky.

2.3 Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a/nebo jiných služeb, údaj o dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.) případně jiné údaje.

2.4 Kupující může doručit prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky prodávajícímu ve lhůtě do 24 hodin od doručení objednávky prodávajícímu oznámení, že objednávku ruší. Kupující je povinen v oznámení o zrušení objednávky uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží. V případě zrušení objednávky prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky. V případě, že kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě do 14 dnů od zrušení objednávky převodem na bankovní účet kupujícího, pokud si smluvní strany nedohodnou jiný způsob vrácení kupní ceny.

 1. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1 Prodávající je povinen: dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit je nebo vybavit k přepravě způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně, zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody v českém jazyce, daňový doklad)

3.2 Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

3.3 Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se se zákazníkem nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

 1. Práva a povinnosti kupujícího

4.1 Kupující je povinen:

převzít zakoupené nebo objednané zboží,
zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,
nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího,
potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby

4.2 Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami v závazném akceptování objednávky.

 1. Alternativní řešení sporů online

5.1 Kupující – spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na info@joeshop.cz), není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt alternativního řešení sporů) podle zákona 391/2015 Sb. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby dle §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Sz. Seznam subjektů ARS lze nalézt na stránce Ministerstva hospodářství SR www.mhsr.sk.

5.2 Spotřebitel může podat stížnost také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

5.3 Alternativní řešení sporů může využít pouze spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 5 EUR s DPH.

 1. Dodací a platební podmínky

6.1 Zboží je prodáváno podle vystavených vzorů, katalogů, typových listů a vzorníků prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

6.2 Není-li dodací lhůta uvedena u produktu, platí, že prodávající dodá kupujícímu zboží nejpozději do 30 dnů. (Obvyklá dodací lhůta pro zboží skladem je však 3-5 dní pracovních dnů)

6.3 Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím. V případě, že kupující bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, zboží nepřevezme do pěti pracovních dnů po uplynutí lhůty uvedené v kupní smlouvě, závazné akceptaci vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky. Po uplynutí pěti pracovních dnů ode dne kdy byl kupující povinen zboží převzít, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě.

6.4 Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží před uplynutím lhůty dohodnuté v kupní smlouvě.

6.5 Zobrazení zboží a jeho barevných odstínů na internetové stránce elektronického obchodu www.joeshop.cz, je závislé i na kvalitě a nastavení monitoru, resp. jiného Vámi používaného zařízení.

6.6 Místem dodání zboží je místo uvedené v akceptaci objednávky prodávajícím, nedohodnou-li se smluvní strany v kupní smlouvě jinak.

6.7 V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Třetí osoba zmocněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit prodávajícímu originál nebo kopii kupní smlouvy a dokladu o zaplacení zboží a písemné zmocnění. Bude-li třeba dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, veškeré náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě. Zboží se považuje za převzaté ve smyslu bodu 11.2. těchto všeobecných obchodních podmínek.

6.8 Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním přepravní společnosti k přepravě ke kupujícímu.

6.9 Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v 6.2 Obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.

6.10 Provozovatel vystaví na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu. Faktura bude vystavena v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Faktura bude vystavena (elektronicky) a bude, po převzetí objednávky kupujícím, odeslána e-mailem na e-mailovou adresu objednatele.

6.11 Způsoby plateb: dobírka - Peníze za zboží zaplatíte až při převzetí zboží, bankovní převod - po přijetí Vaší objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol. Za zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet vedený ve Fio bance. Elektronickou platbou prostřednictvím platební brány (Go Pay), přičemž úhrada se považuje za realizovanou realizací platby prostřednictvím platební brány. Při bankovním převodu může být termín dodání ovlivněn termínem uhrazení platby. Je nutné, aby byla částka připsána na náš účet nejpozději do 7 dnů od potvrzení objednávky. V opačném případě je možno považovat objednávku za zrušenou.

6.12 Při doručení zásilky přepravní společností v případě zjištění porušeného nebo poškozeného obalu, poškození s úbytkem obsahu doporučujeme zásilku nepřevzít, případně řešit přímo s pracovníkem přepravní společnosti na místě zápisem o škodě. V případě převzetí a zjištění porušeného nebo poškozeného obalu, poškození s úbytkem obsahu žádáme o nahlášení této události bezodkladně, nejpozději do 24 hodin od převzetí zásilky. Ke sepsání zápisu o škodě je zapotřebí poškozený výrobek, obal zásilky a doklad o převzetí zásilky, pořizovací doklad - fakturu. Nejbližší pobočku Zásilkovny naleznete zde: https://www.zasilkovna.cz/pobocky

6.13 Zákazník je oprávněn při převzetí výrobku zkontrolovat kompletnost balení. Při doručení kurýrem v případě zjištění poškození a/nebo nekompletnosti zboží při jeho převzetí doporučujeme neprodleně sepsat škodní zápis na místě o nekompletnosti balení. Pozdější reklamace tohoto druhu bude možné uznat jen pokud kupující prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době jeho převzetí.

 6.14 Cena za poštovné a balné se účtuje následovně: Ceník dopravy

6.1 Kupní cena

6.1.1 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a/nebo dle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen "kupní cena") formou dobírky v místě dodání zboží, dobírkou prostřednictvím společnosti poskytující poštovní služby nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, uvedený v závazné akceptaci objednávky. Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Go Pay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.gopay.com/cs/.

6.1.2 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupní ceny v případě změny právních předpisů, změny cen od výrobců nebo dodavatelů zboží.

6.1.3 V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

6.1.4 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za sjednané zboží ve lhůtě dle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

6.1.5 V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnuté v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny jen v souladu s platnými právními předpisy ČR.

6.1.6 Všechny akce jsou platné do vyprodání zásob, pokud u konkrétního produktu není uvedeno jinak.

6.1.7 Všechny ceny na internetové stránce elektronického obchodu www.joeshop.cz jsou konečné, bez dalšího navyšování. Konečná cena pro kupujícího je uvedena v potvrzení objednávky.

6.1.8 Všechny akce jsou platné do vyprodání zásob, pokud u konkrétního produktu není uvedeno jinak


 1. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

7.1 Převzetím zboží na dohodnutém místě přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího.

7.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v momentě, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, tak v době kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

 1. Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

8.1 Na odpovědnost za vady Produktů, záruku a uplatňování práv z nich (reklamace) se vztahují zejména ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), zejména ustanovení § 619 a násl. OZ a zákon č.. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího dle platného reklamačního řádu.

8.3 Na vyřizování reklamací se vztahuje platný Reklamační řád zveřejněný na internetové stránce elektronického obchodu prodejce www.joeshop.cz. Kupující zakliknutím políčka před odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a zároveň potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

8.4 Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

8.5 Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně sjednány jiné záruční podmínky.

8.6 Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku pouze na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

8.7 Kupující je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.

8.8 Během záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace a návodu oprávněnému zástupci prodávajícího spolu se záručním listem, respektive dokladem o zaplacení, který zároveň slouží jako záruční list.

8.9 Reklamace Produktů se uplatňuje u prodávajícího. Reklamaci Produktů lze uplatnit písemně, doručením písemné reklamace (například reklamačního formuláře) prodávajícímu na adresu: Bc. Ľubomír Zaťovič, Prochot 173, 96604, Prochot, Slovensko nebo elektronicky, doručením e-mailové reklamace (reklamačního formuláře) na e-mailovou adresu prodávajícího: info@joeshop.cz:, a to v rámci záruční doby. Spolu s doručením reklamace (reklamačního formuláře) prodávajícímu nebo bez zbytečného odkladu po jejím doručení prodávajícímu, vždy však ještě v rámci záruční doby, je kupující povinen na vlastní náklady prodejci na adresu Bc. Ľubomír Zaťovič, Prochot 173, 96604, Prochot, Slovensko doručit i reklamací reklamované Produkty. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy byla prodávajícímu doručena reklamace. Zde je k dispozici reklamační-formulář, který kupující může použít k uplatnění reklamace.

8.10 Prodávající doporučuje kupujícímu zásilku se zbožím si pojistit. Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřebírá. Prodávající doporučuje zboží dobře zabalit, v případě, že máte k dispozici originální balení, můžete jej použít k ochraně zboží před poškozením při přepravě.

8.11 V rámci reklamace (reklamačního formuláře) je mimo jiné třeba uvést reklamovanou vadu Produktu a Objednatelem preferovaný způsob vyřízení reklamace (oprava Produktu, výměna Produktu nebo jeho součásti, odstoupení od Kupní smlouvy a vrácení Kupní ceny Produktu, poskytnutí přiměřené slevy z Kupní ceny Produktu) .

8.12 Zákazník si právo na reklamaci musí uplatnit ve lhůtě záruční doby. Po uplynutí záruky zákazník ztrácí právo na uplatnění reklamace.

8.13 Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím napr. ve formě emailu nebo v písemné podobě. Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

8.14 Provozovatel reklamaci posoudí, určí způsob vyřízení reklamace a reklamaci vyřídí ihned, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Vyřízením reklamace se přitom rozumí ukončení reklamačního řízení odesláním opraveného Produktu na adresu uvedenou kupujícím v rámci reklamace, výměnou Produktu (nebo jeho součásti) a odesláním Produktu bez vad (nebo součásti bez vad) na adresu uvedenou kupujícím v rámci reklamace, vrácením (tj. vyplacením) Kupní ceny Produktu na účet uvedený kupujícím v rámci reklamace, vyplacením přiměřené slevy z Kupní ceny Produktu na účet uvedený kupujícím v rámci reklamace, odesláním e-mailové výzvy k převzetí plnění (výsledku reklamace – např. opraveného Produktu, ale i zamítnutí reklamace a reklamovaného Produktu) na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v rámci reklamace, jakož i odeslání oznámení o zamítnutí reklamace a reklamovaného Produktu na adresu uvedenou kupujícím v rámci reklamace. Provozovatel o vyřízení reklamace vydá doklad, a tento nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace odešle na adresu uvedenou kupujícím v rámci reklamace (standardně spolu s výsledkem reklamace – např. opraveným Produktem) a/nebo na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v rámci reklamace , pokud na základě vyřízení reklamace není kupujícímu na ním v rámci reklamace uvedenou adresu zasílán žádný výsledek reklamace (např. pokud je reklamace vyřízena vrácením Kupní ceny nebo vyplacením slevy z Kupní ceny). Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen „odborné posouzení zboží“). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady související s odborným posouzením zboží. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží k odbornému posouzení. Pokud kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže odpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

8.15 Prodávající neodpovídá zejména za vady, o kterých kupující před uzavřením Kupní smlouvy věděl, které má dodaný Produkt při jeho převzetí kupujícím. U Produktů prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla s kupujícím sjednána nižší cena. U použitých Produktů neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením.

8.16 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku tedy nelze považovat za vadu a nelze ani reklamovat.

8.17 Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:

-nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu, příslušenství nebo --dokumentace zboží,
-neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,
-uplynutím záruční doby zboží,
-mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
-používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a -mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
-neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
-poškozením zboží nadměrným zatěžováním, nebo používáním v rozporu s podmínkami -uvedenými v dokumentaci, všeobecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v SR nebo ČR,
-poškozením zboží neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi,
-poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
-neodborným zásahem, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,
-zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.
V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavků kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Pokud takový postup není možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, jestliže kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo nedokáže-li se opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzn. sjednání nápravy a to:

-bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
-přiměřeným snížením kupní ceny
-náhradním dodáním zboží
-odstoupením od smlouvy

8.18 Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
-předáním opraveného zboží,
-výměnou zboží,
-vrácením kupní ceny zboží,
-vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
-písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,
-odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

8.19 Prodávající je povinen o způsobu určení způsobu vyřízení reklamace ao vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní nebo donáškové služby, nebo prostřednictvím E-mailu.

8.20 Záruční doba je 24 měsíců, pokud není pro konkrétní případy stanovena jiná záruční doba, a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

8.21 Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

8.22 V případě výměny zboží za nové obdrží kupující doklad, na kterém bude uvedeno vyměněné zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. v případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

8.23 Všechny právem uplatněné záruční opravy jsou bezplatné. Nejprve může spotřebitel požadovat od prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. Na základě tohoto rozhodnutí se bude postupovat dále podle zákona.

8.24 Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí kupujícího dle bodu 8.14 těchto reklamačních a obchodních podmínek následujícím způsobem:
-prodávající zajistí odstranění vady,
-nebo prodávající vadné zboží vymění.

8.25 Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, a které brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího podle bodu 8.14. těchto reklamačních a obchodních podmínek reklamaci následujícím způsobem:
-výměnou zboží za nové
-v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za nové, vyřídí reklamaci vrácením kupní ceny zboží.

8.26 Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené ve formuláři k uplatnění reklamace.

8.27 Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát.

8.28 Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.

8.29 Pro účely reklamace se za dobu, která je považována za dobu, po kterou nemůže kupující řádně užívat zboží doba, po kterou po uzavření kupní smlouvy nemůže kupující pro vady zboží užívat zboží celkem více než 100 dní.

8.30 Oprávnění kupujícího k uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil svého práva a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží dle bodu 8.9 těchto reklamačních a obchodních podmínek zkonzumované a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně není oprávněn pro tutéž jedinečnou vadu (ne vadu stejného druhu) uplatňovat reklamaci opakovaně.

8.31 V případě, že prodávající ukončí reklamační řízení jako odůvodněné zamítnutí reklamace, ale vada výrobku objektivně existuje a nebyla odstraněna, může kupující uplatnit své právo na odstranění vady zboží prostřednictvím soudu.

  

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

9.1 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží sjednané v kupní smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy i v případě, že kupující nepřevzal zboží do pěti pracovních dnů ode dne kdy byl kupující povinen toto zboží převzít.

9.2 Kupujícímu vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy bez uvedení důvodu za podmínek upravených zákonem č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží") a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží . Kupující má právo v rámci této lhůty zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a následně jej vrátit prodávajícímu. Zboží se považuje za převzaté kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží nebo pokud se zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední, nebo pokud se dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu, nebo pokud se zboží dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

9.3 Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti zejména podle ust. § 3 a § 10 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží.

9.4 Kupující může u prodávajícího uplatnit právo na odstoupení od smlouvy v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči nebo prostřednictvím formuláře na odstoupení od smlouvy zaslaného na poštovní adresu prodávajícího: Bc. Ľubomír Zaťovič, Prochot 173, 96604, Prochot, Slovensko, nebo prostřednictvím emailu zaslaného na info@joeshop.cz. Formulář pro odstoupení od smlouvy je zveřejněn na internetové stránku obchodu prodávajícího. Formulář si můžete stáhnout zde: formular-odstoupeni

9.5 Odstoupení od kupní smlouvy podle procházejícího bodu těchto všeobecných obchodních podmínek musí obsahovat identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijaté plnění, zejména číslo účtu a/nebo poštovní adresu. Zároveň s odstoupením od kupní smlouvy je povinen doručit prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení a pod. Zboží zasílejte na adresu prodávajícího: Bc. Ľubomír Zaťovič, Prochot 173, 96604, Prochot, Slovensko . Upozorňujeme, že zboží zaslané na dobírku prodávající nepřebírá. Doporučujeme zásilku pojistit.

9.6 Po odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu všechny platby, které kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží. Prodávající však není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Platby budou kupujícímu vráceny do 14 dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu doručeno oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký kupující použil při platbě prodávajícímu, pokud kupující neuvedl jiný způsob úhrady ve formuláři na odstoupení od smlouvy, a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu veškeré platby dle bodu 9.6 těchto všeobecných obchodních podmínek před tím, než mu je zboží od kupujícího doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu. Platba za zakoupené zboží bude tedy prodávajícím uhrazena kupujícímu až po doručení vráceného zboží zpět na adresu uvedenou v bodě 9.5 těchto všeobecných obchodních podmínek nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.

9.7 V případě, že kupující odstoupí od smlouvy ve smyslu bodu 9.2. těchto všeobecných obchodních podmínek a doručí prodávajícímu zboží, které je použito a je poškozeno nebo neúplné nebo hodnota předmětného zboží je snížena v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu resp. prodávající má právo požadovat od spotřebitele proplacení snížení hodnoty zboží.

9.8 Náklady na vrácení zboží nesnáší kupující pouze v tom případě, pokud zboží plně neodpovídal kvalitativním požadavkům a zároveň bylo vadné. Za zboží plně odpovídající kvalitativním požadavkům se považuje zboží stejné charakteristiky, jaká je uvedena v nabídce zboží na internetové stránce prodávajícího.

9.9. Pokud kupující odstupuje od smlouvy předmětem které je zboží, které obsahuje kupujícím nainstalované aplikace (například sociální sítě), kupujícím pořízené fotografie, videa a podobně, doporučujeme, aby tyto byly před odstoupením od smlouvy odstraněny resp. vymazány.

9.10 V případě, že kupující nesplní některou povinnost uvedenou v bodě 9.4 a 9.5 těchto všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladů, spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

9.11 Kupující může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

9.12 Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zpět prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení a pod. a podle možnosti v originálním obalu.

9.13 Při odstoupení od smlouvy, kupující nese přímé náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nelze přiměřeně vypočítat předem.

9.14 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy předmětem které je:

 1. Zboží vyhotovené na objednávku či na zakázku (zboží zhotovené dle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele)
  2. zboží uzavřené v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen (spodní prádlo, sterilní balení, potraviny apod.)
  3. rozbalené CD, DVD, počítačové hry (prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil)
  4. noviny, časopisy a nezabalené knihy (prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu),
  5. tzv. digitální download (například ebooky) – poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy


  10. Získávání hodnocení přes službu Heureka Ověřeno Zákazníky

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § § 62 zák. čj. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů neodmítnete zasílání elektronické pošty pro účely přímého marketingu. Zpracovávání osobních údajů za účelem zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. K zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zprostředkovatele zpracování, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o koupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

 1. Závěrečná ustanovení

11.1 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. Platně uzavřená smlouva se však řídí všeobecnými obchodními podmínkami v době, kdy byla uzavřena.

11.2 V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.

11.3 V případě pochybností se smluvní strany dohodly, že za dobu používání se považuje doba od doručení zboží kupujícímu (včetně dne doručení) dle bodu 6.7 těchto všeobecných obchodních podmínek do dne vrácení zboží prodávajícímu, resp. předáním zboží přepravci za účelem jeho přepravy prodávajícímu.

11.4 Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována zejména ve formě e-mailových zpráv, respektive prostřednictvím listovních zásilek.

11.5 Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, Zákona, zákona č. 12/2010. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu a o změně a doplnění zákona č.j. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 1/2003 284/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákona č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů.

11.6 Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu odesláním elektronické objednávky kupujícím.

11.7 Kupující zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrzuje, že si tyto Všeobecné obchodní podmínky přečetl, porozuměl jejich obsahu a v celém rozsahu byl s nimi seznámen.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti od 23.9. 2022 

Přílohy ke stažení:

formular-odstoupeni

reklamacni-formular